Regulamin korzystania ze sklepu internetowego wydawnictwa kultura gniewu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania przez Klientów sklepu internetowego wydawnictwa kultura
gniewu (zwanego dalej „Sklepem”) zamówień oraz zakupu towarów oferowanych przez Sklep drogą
elektroniczną.
2. Sklep działa pod adresem www.kultura.com.pl
3. Właścicielem Sklepu jest kultura gniewu Paweł Tarasiewicz, ul. Bartoszycka 10, 04-923 Warszawa,
NIP 952-172-52-59, REGON 015797509.
4. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep zastosowanie mają w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
5. Klient dokonując czynności określonych w Regulaminie zobowiązany jest do przestrzegania zakazu
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Zwrot towaru następuje na adres ul. Bartoszycka 10, 04-923 Warszawa.
7. Nazwy producentów, ich loga oraz marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie
wyłącznie w celach informacyjnych z zastrzeżeniem braku zgody na ich wykorzystywanie.


§ 2 Rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług

1. Przeglądanie oferty Sklepu, złożenie zamówienia i realizacja zakupu towarów nie wymaga od Klienta
założenia konta.
2. Klient w celu złożenia zamówienia i realizacji zakupu towarów zobowiązany jest każdorazowo
podać swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia i wyrazić zgodę na
przetwarzanie tych danych w celu wykonania umowy.
3. Sklep zastrzega, że dane osobowe, o których mowa w ust. 2, przetwarzane w celu wykonania
umowy, są warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia przez Sklep, zaś po stronie Klienta
spoczywa odpowiedzialność za ich prawdziwe i rzetelne udostępnienie.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.
5. Ceny ofertowanych towarów są podawane w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
6. Cena podana przy każdym produkcie wiąże Sklep w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów
znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
8. Do sprzedaży promocyjnej Sklep może przeznaczyć ograniczoną liczbę produktów lub zastrzec, że
realizacja zamówień promocyjnych będzie kontynuowana do wyczerpania się zapasów magazynowych
objętych tą formą sprzedaży.
9. W przypadku sprzedaży towarów w sposób, o którym mowa w ust. 8, Sklep wyraźnie określi warunki
tej sprzedaży.
10. Prezentowana w ofercie cena towaru obejmuje koszty dostawy, za wyjątkiem towarów, których cena
nie przekracza ceny minimalnej podanej w 'Zasadach zamawiania i wysyłki'.
11. Aktualny cennik dostawy jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w 'Zasadach zamawiania i
wysyłki'.
12. Umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep zawierana jest między Klientem a Sklepem,
zaś udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Klientowi drogą
elektroniczną specyfikacji zamówienia.


§ 3 Realizacja zamówienia oraz warunki dostawy
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta
poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.
2. Dostawa zamówionego towaru następuje na zasadach przedpłaty po zaksięgowaniu płatności na
koncie Sklepu podawanym w elektronicznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
3. Zamówiony towar jest dostarczany we wskazanym w ofercie terminie, na który składa się:
1) czas wysyłki zamówienia wynoszący do 2 dni roboczych liczony dnia zaksięgowania płatności.
2) czas realizacji przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie
powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za
nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile prezentowany towar jest dostępny w Sklepie.
7. W przypadku braku dostępności części zamówionego towaru Sklep poinformuje o zaistniałej sytuacji
Klienta, który podejmie decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia, przy czym Klient jest uprawniony –
wedle swego wyboru – do częściowej realizacji zamówienia lub anulowania go w całości.
8. Do wysyłanego zamówienia Sklep dołącza na życzenie Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT.
9. Dokonując zakupu w Sklepie Klient zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
10. Zmiany w złożonym zamówieniu lub jego anulowania Klient może dokonać jedynie po uprzednim
uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość (telefon lub e-mail), aż do momentu wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury.
11. Sklep zastrzega sobie uprawnienie do odmowy realizacji zamówienia, gdy zostanie ono złożone
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych – w
tym w szczególności informacji lub danych umożliwiających realizację zamówienia – lub podane dane będą
błędne.


§ 4 Warunki odstąpienia od umowy, zwrot towaru

1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie
na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
2. Wzór odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniony na stronie internetowej
Sklepu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient dostarcza do Sklepu towar na własny koszt, który
zostaje mu następnie zwrócony wraz ze zwrotem płatności za towar stanowiący przedmiot umowy, wobec
której Klient skutecznie wykonał prawo odstąpienia.
4. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania a jeśli posiadał oryginalne
opakowanie Klient zobowiązany jest zwrócić towar wraz z nim. Ponadto Klient zobowiązany jest doręczyć
wraz z przesyłką oświadczenie, o którym mowa powyżej.
5. Produkt zabezpieczony fabrycznie przed otwarciem nie może być zwrócony po zdjęciu folii lub
usunięciu zabezpieczeń, chyba że Klient reklamuje towar w trybie, o którym mowa w § 5 Regulaminu.


§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Klient ma prawo złożyć reklamację w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z
towarem zawartym w zamówieniu.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep pisma
reklamacyjnego przesłanego drogą elektroniczną lub od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym
artykułem.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient jest informowany drogą elektroniczną.
W przypadku gdy złożona przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, uszkodzony artykuł
zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, przy czym jeśli nie będzie to możliwe Sklep
– w zależności od ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny zakupionego artykułu i poniesionych przez
niego kosztów wysyłki lub przedstawi alternatywną ofertę.
4. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych artykułów w stosunku do
oferowanych w na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z odmiennych ustawień parametrów
monitora Klienta.
5. Wszelkie zarysowania, odbarwienia i tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie
mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z dostarczonym towarem skutkować mogą odmownym
załatwieniem reklamacji.


§ 6 Odpowiedzialność

1. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane:
1) złożeniem zamówienia przez osobę podającą dane innej osoby,
2) niewykonaniem, niewykonaniem w terminie lub nienależytym wykonaniem umowy, jeżeli spowodowane to
zostało podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych,
3) działaniem siły wyższej,
4) przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania Klientowi konta, w przypadku naruszenia przez niego
postanowień Regulaminu.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące Sklepu oraz aktualna treść Regulaminu dostępne są na stronie
internetowej Sklepu.
2. Sklep ma prawo w każdym czasie zmienić postanowienia Regulaminu w każdym czasie, przy czym
o fakcie dokonania zmian w Regulaminie i terminie ich wejścia w życie Sklep informuje Klientów poprzez
umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu.
3. Językiem stosowanym w celu realizacji postanowień Regulaminu jest język polski.
4. Podstawę prawną nawiązania przez Sklep i Klienta stosunku prawnego stanowią przepisy prawa
polskiego, zaś prawem właściwym dla zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Sklepu.


Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018